Datasekretess

Upprättad:

Personuppgiftsansvarig

---

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter i dataskyddsfrågor

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Registrets namn

---

Syfte, grund och uppgifter som samlas in för behandling av personuppgifter

Registrets användningssyfte är att verkställa eTjänster. Tjänsten används för att behandla ansökningar. Meddelanden skickas även till tjänstens användare angående deras sak.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på ansökan och registrering som skickats av användaren samt användarvillkor av tjänsten.

Registret består av följande information:

  • Användarnamn och lösenord
  • Uppgifter om personer i ansökan (namn, adress, telefon, epostadress, personsignum/FO-nummer)
  • Uppgifter om saken
  • Övrig detaljerad information
  • Information om användningen av webbplatsen, såsom bläddring och sökdata, cookies, IP-adresser

Information varierar beroende på tjänsten.

Datakällor och datalagringstid

Registrets vanliga datakällor är de uppgifter som tillhandahålls av användarna av e-tjänsten.

Uppgifterna lagras så länge som uppgifterna behövs i det syfte som de har samlats in för och uppgifterna inte längre är nödvändiga för den personuppgiftsansvarige eller användaren av tjänsten.

Utlämnande och överföring av uppgifter utanför EES och principer för skydd av registret

Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter och andra enheter som definieras i lag i den utsträckning som tillåts och krävs enligt lag. Information får lämnas ut till den personuppgiftsansvariges tjänsteleverantörer, med vilka man har kommit överens om att genomföra de tjänster som tillhör den personuppgiftsansvarige. Offentliggörandet av de uppgifter som lämnas till myndigheterna bestäms i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller speciallagar.

Personuppgifterna i registret hålls konfidentiella. Endast specifika personer har tillgång till uppgifterna och de är också skyldiga att logga in i systemet.

Den registrerades rättigheter

Begäran om de registrerades rättigheter ska lämnas till ovanstående adress. Registrerade har följande rättigheter:

Rätt till insyn och rätt att begära rättelse och radering av uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats i personregistret om den registrerade och rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och radering av uppgifter.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Återkallande av samtycke har ingen inverkan på lagligheten av databehandling som utförts före återkallelsen.

Rätt till invändning och rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att invända mot eller begära begränsning och överföring av behandlingen av hans eller hennes uppgifter.

Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den EU-medlemsstat där han eller hon har sin permanenta bostad eller arbetsplats, eller där den påstådda överträdelsen har inträffat om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Tjänsten använder så kallade kakor, dvs. cookies. En kaka är en liten textfil som sänds till en användares dator och sparas där för att den som underhåller webbsidorna skall kunna känna igen dem som ofta besöker sidorna, underlätta inloggning för besökarna och sammanställa information om besökarna. Med hjälp av den här informationen är det möjligt att kontinuerligt förbättra innehållet på sidor. Kakor skadar inte en användares dator eller filer. Med hjälp av kakor är det möjligt att erbjuda kunder information och tjänster som motsvarar varje kunds individuella behov.

Om användaren inte vill tillåta att tjänsten får ovannämnd information med hjälp av kakor, är det möjligt att inaktivera kakor-funktionen i de flesta webbläsare.

Det är dock bra att lägga märke till att kakor kan behövas för att vissa upprätthållna webbsidor och tjänster skall fungera på vederbörligt sätt.